LOG IN

Algemene Voorwaarden Adverteerders

Deze algemene voorwaarden zijn van Wuzz BV gevestigd te (1012 RV) Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 314, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 32121709, hierna verder te noemen: ‘Wuzzon’).

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

1.1 Adverteerder: de rechtspersoon of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Wuzzon een Overeenkomst heeft gesloten;
1.2 Adverteerders Content: de in het kader van de Dienst te gebruiken teksten, beeldmaterialen, logo’s, e-mail- of belbestanden, marketingmaterialen en andere materialen afkomstig van Adverteerder;
1.3 Advertentie: een banner, button of ander (beeld)materiaal bedoeld ter promotie van Adverteerder en/of diens producten of diensten, inclusief een hyperlink naar de Website;
1.4 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Adverteerders, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
1.5 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten van Wuzzon welke onderwerp zijn van de Overeenkomst;
1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow;
1.7 Lead gegevens: gegevens van natuurlijke personen die via de Advertentie hebben aangegeven interesse te hebben in Adverteerder en/of diens producten of diensten en die Wuzzon toestemming hebben gegeven om deze gegevens te verstrekken aan Adverteerder;
1.8 Media: de overeengekomen media (waaronder begrepen e-mail bestanden, websites, apps of zoekmachines) waarin de Advertentie wordt geplaatst;
1.9 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en Wuzzon op grond waarvan Wuzzon een Dienst aan Adverteerder levert;
1.10 Rapportage: rapportage waarin de resultaten van de Dienst zijn opgenomen, zoals campagne- of salesrapportage;

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de levering van Diensten door Wuzzon aan Adverteerder.
2.2 Wuzzon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Adverteerder van de hand.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wuzzon en de Adverteerder zijn overeengekomen.
2.4 Wuzzon is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van Wuzzon of op een andere wijze aan Adverteerder bekend worden gemaakt. Indien Adverteerder de wijziging niet wil aanvaarden kan Adverteerder de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Wuzzon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door Wuzzon aangegeven.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Adverteerder door Wuzzon wordt aanvaard of, indien dit eerder gebeurd, vanaf het moment dat Wuzzon uitvoering geeft aan de Opdracht. Alle door Adverteerder geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. Wuzzon is gerechtigd om opdrachten te weigeren, zonder
schadeplichtig te zijn jegens Adverteerder. Weigering kan bijvoorbeeld plaats vinden als de inhoud van de Advertentie inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 4 Uitvoering Diensten

4.1 Wuzzon zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Zij zal zich naar beste vermogen inspannen de Dienst te leveren conform de overeengekomen specificaties en termijnen. Overeengekomen termijnen gelden steeds als richtlijn en zijn nimmer fataal.
4.2 Wuzzon geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Wuzzon niet dat:
? Adverteerder door gebruik te maken van de Dienst bepaalde omzetten of (sales)resultaten behaald;
? de Dienst (waaronder de Advertenties of de ingezette Media) ononderbroken zal werken of vrij van fouten en/of gebreken;
4.3 Wuzzon mag de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen daarvan. Wuzzon mag de Dienst ook verbeteren en steeds aanpassen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt. In deze gevallen heeft Adverteerder geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
4.4 Wuzzon mag voor de uitvoering van de Dienst gebruikmaken van diensten van derden.
4.5 Indien naar het oordeel van Wuzzon de uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Adverteerder, of eventuele derden in opdracht van Adverteerder, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Adverteerder onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), mag Wuzzon alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Adverteerder in rekening brengen en is Adverteerder verplicht deze te vergoeden. De extra wordt berekend aan de hand van het standaard (uur)tarief van Wuzzon.

Artikel 5 Medewerking van de Adverteerder

5.1 Adverteerder zal steeds alle benodigde medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Adverteerder zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens en informatie verstrekken, waaronder begrepen de Adverteerders Content.
5.2 Adverteerder staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en dat gebruik daarvan door Wuzzon niet onrechtmatig is.
5.3 Adverteerder is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Wuzzon hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Indien Wuzzon nadere richtlijnen of voorwaarden stelt aan het gebruik van de Dienst, zal Adverteerder deze steeds volledig naleven en/of opvolgen.
5.5 Indien Adverteerder in het kader van de Dienst gebruik maakt van inloggegevens of een ander beveiligingsmiddel, dient Adverteerder hiermee zorgvuldig om te gaan. In het geval misbruik of diefstal wordt vermoed, dient Adverteerder Wuzzon direct op de hoogte te stellen, zodat Wuzzon de toegang tot de Dienst kan blokkeren andere passende maatregelen kan nemen. Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten en schade verband houdend met het ongeautoriseerd gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens of ander beveiligingsmiddel.
5.6 Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van een jaar na afloop van de Overeenkomst is Adverteerder niet gerechtigd om werknemers of partners (waaronder consultants en adviseurs) die, gedurende de Overeenkomst, werkzaamheden verrichtten voor Wuzzon in dienst te nemen dan wel op andere wijze aan zich te binden (bijvoorbeeld als externe consultant of adviseur).

Artikel 6 Advertenties

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is Adverteerder zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie en de daarvoor gebruikte Adverteerders Content. Adverteerder dient steeds zelf controleren of de inhoud van de Advertentie (en de gevolgen daarvan) in lijn is met het doel van de Overeenkomst.
6.3 De Advertentie dient steeds te voldoen aan de door Wuzzon bekend gemaakte specificaties en eisen. Deze specificaties en eisen kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst wijzigen. Wuzzon zal Adverteerder van een dergelijke wijziging tijdig op de hoogte stellen.
6.3 Wuzzon behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie en/of de Adverteerders Content, zonder voorafgaande mededeling, te weigeren, te verwijderen, niet verder via de Dienst te verspreiden of aan te passen, zonder dat Adverteerder recht heeft op enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wuzzon zal Adverteerder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Voorgaande kan bijvoorbeeld gebeuren indien Wuzzon het vermoeden heeft dat de inhoud van de Advertentie onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden
6.4 Uitsluitend indien schriftelijk expliciet overeengekomen wordt de Advertentie samengesteld door Wuzzon. In het kader van de oplevering van deze Advertentie kan Wuzzon Adverteerder verzoeken de Advertentie te controleren. Indien Wuzzon een dergelijk verzoek doet, dient Adverteerder binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van dit verzoek eventuele wijzigingen schriftelijk of per email door te geven aan Wuzzon. De wijzigingen kunnen alleen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie. Eventuele andere wijzigingen worden door Wuzzon bij Adverteerder in rekening tegen het standaard uurtarief.
De Advertentie wordt geacht te zijn geaccepteerd door Adverteerder indien:
? Adverteerder niet binnen de in dit artikel genoemde termijn van 2 (twee) werkdagen een verzoek tot aanpassing bij Wuzzon heeft ingediend; of
? Wuzzon de in dit artikel bedoelde wijzigingsvoorstellen van Adverteerder heeft aangepast.

Artikel 7 Gebruik van Media

7.1 Wuzzon zal zich inspannen om de Advertentie op te nemen in de overeengekomen Media. Wuzzon is echter te allen tijde gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand overleg het gebruik van bepaalde (overeengekomen) Media te staken of te weigeren, zonder schadeplichtig te zijn jegens Adverteerder. Weigering kan bijvoorbeeld plaats vinden indien Wuzzon het vermoeden heeft dat het gebruik van de Media onrechtmatig is. Wuzzon zal Adverteerder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
7.2 Indien schriftelijk overeengekomen maakt Wuzzon voor de verspreiding van de Advertentie gebruik van e-mail bestanden van de Adverteerder, van haarzelf of van de bij haar aangesloten publishers en/of affiliatepartners. De verspreiding van de Advertentie via deze e-mailbestanden vindt plaats voor eigen rekening en risico van Adverteerder.
7.3 Adverteerder garandeert dat het gebruik van haar e-mail bestand in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Lead gegevens

8.1 Uitsluitend indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen verstrekt Wuzzon in het kader van de Dienst aan Adverteerder een bestand met Lead gegevens. Wuzzon staat er niet voor in dat deze Lead gegevens juist, correct, volledig, actueel of rechtmatig zijn.
8.2 Adverteerder dient de Lead gegevens binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het bestand te controleren en binnen deze termijn aan te geven welke Lead gegevens worden afgekeurd. Afkeuring kan alleen plaats vinden indien:
- van een zelfde persoon dubbele Lead gegevens zijn opgenomen in het bestand;
- een e-mail adres ongeldig en er aldus sprake is van een hard bounce.
De Lead gegevens die niet binnen de in dit artikel genoemde termijn worden afgekeurd worden geacht te zijn geaccepteerd door Adverteerder
8.3 Adverteerder is uitsluitend gerechtigd om de Lead gegevens te gebruiken voor het in de Overeenkomst schriftelijk overeengekomen doel. Adverteerder garandeert dat zij zich bij het gebruik van de Lead gegevens zal houden aan alle voorwaarden, beperkingen en bevoegdheden uit de relevante wetgeving en de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden). Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het overeengekomen doel, frequentie, medium (email, telefonie, post of anderszins) en duur. Het is Adverteerder uitdrukkelijk verboden om de Lead gegeven buiten de overeengekomen voorwaarden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor andere doelen te gebruiken, op welke wijze dan ook.
8.4 Indien personen uit het Wuzzon Bestand bij Adverteerder het verzoek doen om hun (persoons)gegevens te blokkeren, in te zien of te verwijderen, zal Adverteerder het verzoek steeds terstond inwilligen en Wuzzon van het verzoek op de hoogte stellen. Adverteerder zal steeds voorafgaand aan de melding bij Wuzzon zijn uiterste best doen om de identiteit van de verzoeker vast te stellen.
8.5 Adverteerder zal steeds zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de Lead gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
8.6 Adverteerder garandeert dat met zijn gebruik van de Lead gegevens niet:
(i) de privacybelangen van de personen van wie de Lead gegevens afkomstig zijn worden geschaad;
(ii) in strijd wordt gehandeld met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder mede doch niet uitsluitend de relevante wet- en regelgeving op het gebied van e-mail marketing, telemarketing, bel-me-niet register en gebruik van cookies;
(iii) de goede naam van Wuzzon wordt geschaad.
8.7 Wuzzon is gerechtigd (doch niet verplicht) om aan de Lead gegevens testadressen toe te voegen waarmee mogelijk onbevoegd gebruik kan worden opgespoord. Indien het gebruik van deze testadressen uitwijst dat Adverteerder zich niet houdt aan de Overeenkomst (waaronder deze Algemene Voorwaarden), is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.
8.8 Indien Adverteerder in strijd handelt met artikel 8.3 t/m 8.5 of 9.3 en 9.4 verbeurt zij automatisch van rechtswege aan Wuzzon een niet voor matiging of verrekening vatbare contractuele boete ter hoogte van € 10.000,-- (tienduizend euro) per overtreding en voor elke dag of gedeelte daarvan dat de niet-naleving voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Wuzzon op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en onverminderd enig ander aan haar toekomend recht.
8.9 Indien Wuzzon het vermoeden heeft dat het gebruik van de Lead gegevens door Adverteerder in strijd is met artikel 8.3 t/m 8.5 of 9.3 en 9.4 is zij gerechtigd om het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht in te trekken, zonder schade plichtig te zijn jegens Adverteerder. Adverteerder zal binnen twee werkdagen na het bericht van Wuzzon dat het
gebruiksrecht wordt ingetrokken, de (betreffende) Lead gegevens vernietigen en het gebruik daarvan staken

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1 In het kader van de Overeenkomst kan Adverteerder Wuzzon verzoeken om persoonsgegevens (zoals e-mailadressen, telefoonnummers, IP adressen en/of andere persoonsgegevens) voor haar te verwerken. Wuzzon handelt in dat kader uitsluitend als bewerker in de zin de Wbp. Adverteerder is in dit geval verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegeven en staat er voor in dat de verwerking voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens (’Wbp’) dat zij gerechtigd is om de in het kader van de Dienst gebruikte persoonsgegevens te (laten) verwerken (en dus gebruiken) in de Dienst en dat deze verwerking niet onrechtmatig is.
9.2 Wuzzon zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
9.3 Adverteerder garandeert dat zij op verzoek van Wuzzon de door Wuzzon aangeduidde data (waar onder mede doch niet uitsluitend data van personen die bij Wuzzon een klacht hebben ingediend o zich hebben afgemeld voor de Advertentie) per direct uit de Lead gegevens zal verwijderen en verwijderd zal houden en elk verder gebruik daarvan zal staken en gestaakt zal houden.
9.4 Indien Adverteerder van een ontvanger van de Advertentie het verzoek krijgt om deze uit te schrijven voor Advertenties van de Adverteerder, zal Adverteerder dat verzoek direct schriftelijk of per e-mail aan Wuzzon doorgeven. Wuzzon zal haar uiterste best doen het verzoek van de betreffende ontvanger te verwerken in haar e-mail bestand (en in de eventuele partner bestanden indien van toepassing).

Artikel 10. Retargeting en cookies

10.1 Indien overeengekomen maakt de Dienst gebruik van zogenaamde retargeting technologieën, waaronder cookies. Met deze technologie kunnen internetters worden gevolgd over verschillende websites en kan de conversie van de Advertentie worden gemeten.
10.2 Adverteerder is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze retargeting technologieën onder de cookiebepaling neergelegd in artikel 11.7A van de Telecommunicatiewet (‘Tw’) valt. Adverteerder staat er voor in dat het gebruik van de deze technologieën in lijn is met artikel 11.7A Tw en dat zij op een juiste wijze toestemming verkrijgt van de bezoeker van haar website.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle documentatie, programmatuur, rapportages, Advertenties en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Wuzzon of haar licentiegevers. Gedurende de Overeenkomst verleent Wuzzon aan Adverteerder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen alsmede de resultaten van de Diensten binnen haar eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.
11.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Adverteerders Content die in het kader van de Overeenkomst aan Wuzzon ter beschikking wordt gesteld, blijven eigendom van Adverteerder of diens licentiegevers. Adverteerder verleent Wuzzon het onbeperkt en onvoorwaardelijk recht de Adverteerders Content voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.
11.3 Adverteerder staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat zij gerechtigd is deze materialen aan Wuzzon ter beschikking te stellen.
11.4 Adverteerder mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 12 Vergoedingen

12.1 Alle vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro’s.
12.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of van de omvang van de geleverde resultaten (zoals views, clicks, calls of leads).
12.3 Wuzzon is gerechtigd om de prijzen en vergoedingen eenmaal per jaar te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.
12.4 Indien de door Wuzzon in rekening te brengen vergoeding afhankelijk is van gegevens uit de administratie van Adverteerder, dan zal Adverteerder deze gegevens steeds binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de maand aan Wuzzon verstrekken. Bij twijfel over de juistheid van deze gegevens is Wuzzon gerechtigd om inzage te krijgen in de relevante boeken en gegevens. Adverteerder zal binnen 2 werkdagen na de ontvangst van een verzoek daartoe van Wuzzon, Wuzzon toegang verlenen tot deze boeken en gegevens. Wuzzon is gerechtigd om hiervan kopieën voor haar eigen administratie te maken.

Artikel 13 Betaling

13.1 Wuzzon is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verlangen
13.2 Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van Wuzzon leidend.
13.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
13.4 Indien de Adverteerder enige factuur van Wuzzon niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Adverteerder is vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand genomen.
13.5 Indien de Adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Wuzzon de vordering ter incasso uit handen geven. De Adverteerder is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
13.6 Een eventueel beroep van Adverteerder op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen volledig geheimhouden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de aan de Dienst ten grondslag liggende werkwijze, methoden en technieken, de door Wuzzon aan Adverteerder verstrekte adviezen en de klantgegevens van Adverteerder. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
14.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Wuzzon

15.1 De aansprakelijkheid van Wuzzon wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Adverteerder geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
15.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Adverteerder redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Wuzzon te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Wuzzon wel aan de Overeenkomst beantwoordt, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
15.3 Iedere aansprakelijkheid van Wuzzon voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
15.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van Wuzzon of haar personeel.
15.5 Adverteerder vrijwaart Wuzzon volledig tegen alle schade, boetes en kosten (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het handelen van Adverteerder, of door haar ingeschakelde derden, in strijd met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de relevante wet- en regelgeving.
15.6 Indien en voor zover een toezichthoudende of rechtelijke instanties overgaat tot het treffen van sancties (waaronder begrepen boetes, stilleggen van de Dienst of het bedrijf van Wuzzon of dwangsommen) jegens Wuzzon welke betrekking hebben op Adverteerder’s handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de relevante wet- en regelgeving, vrijwaart Adverteerder Wuzzon volledig tegen alle schade, boetes en kosten (van welke aard dan ook) die hieruit voortvloeien.
15.7 Artikel 15.5 en 15.6 laten alle overige aan Wuzzon toekomend rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden, onverlet.

Artikel 16 Duur van de overeenkomst

16.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van een (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door één of beide partijen uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de vervolgtermijn schriftelijk wordt opgezegd.
16.2 Wuzzon mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien Adverteerder te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien Wuzzon gegronde vrees heeft dat Adverteerder niet kan voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen, onverminderd enig ander aan Wuzzon toekomend recht. Zodra Adverteerder alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Wuzzon de opschorting opheffen.
16.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:
? surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
? in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
16.4 Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Adverteerder niet van zijn betalingsverplichting ter zake van al door Wuzzon geleverde Diensten. Bedragen die Wuzzon voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
16.5 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van kracht.
16.6 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Adverteerder het gebruik van de Dienst en vernietigt of retourneert zij alle door Wuzzon in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wuzzon is gerechtigd de nietige of anderszins onafdwingbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling die wel afdwingbaar en niet nietig is.
17.2 Wuzzon is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.
17.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Wuzzon en Adverteerder, wordt Adverteerder geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
17.4 Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.